Udslusningsstrategi

Søndersø Produktionshøjskoles udslusningsstrategi.

Overordnet.

Skolen har tilrettelagt en struktureret hverdag, der tager højde for en individuel tilgang til elevernes forløb på skolen.

Vores indsats er målrettet mod uddannelse og arbejde. Der arbejdes ud fra, at alle skolens elever skal udsluses til et videre forløb, der giver mening for den enkelte og som sigter mod selvforsørgelse. Målet er 100 % positiv udslusning.

Konkret.

Der afholdes individuelle månedlige forløbsplanssamtaler, hvor elev, værkstedslærer og vejleder følger op på produktionsskoleforløbet, laver aftaler om praktiker og kombinationsforløb. Samtalerne tager udgangspunkt i de delmål, der blev aftalt ved forrige forløbsplanssamtale og de kompetenceområder eleven ønsker at udvikle til næste samtale.

Hvert værksted har en kompetencetavle, der afspejler de personlig, sociale og faglige kompetencer, der er mulighed for at udvikle på det pågældende værksted. Kompetencetavlen har en 4-taxonomi, der giver den enkelte elev overblik over egen udvikling i produktionsskoleforløbet.
Skolen har udviklet en app, der skal hjælpe eleven med at tage ansvar for egen læring.

Hver mandag starter der nye elever på skolen i et intro-forløb. Her downloader den nye elev den ovennævnte app, der indeholder:

  1. Informationer om skolens regler og rammer, muligheder og begrænsninger
  2. Kontaktoplysninger til alle skolens medarbejdere
  3. Værkstedets kompetencetavle hvor eleven kan score sig selv i forhold til de valgte udviklingspunkter fra forløbsplanssamtalen.
  4. En mappe hvor der kan gemmes beskrivelser og foto, der dokumenterer arbejdet med udviklingspunkter m.v.

Det ugentlige introforløb indeholder desuden screening i dansk og matematik for kognitive forudsætninger og udfordringer ved indlæring. Dette for at sikre den rette indsats.

Skolens elever får tilbudt eksamensforberedende undervisning for at forbedre deres muligheder for videre uddannelse.

Der er lavet en samarbejdsaftale med erhvervsskolerne omkring kombinationsforløb i KANON området (Kerteminde, Assens, Nyborg, Odense og Nordfyn). Aftalen giver mulighed for såvel individuelle forløb som for gruppeforløb.

Efter hver kvartalsopgørelse bliver udslusningsresultatet gennemgået på et personalemøde, hvor der er særligt fokus på de elever, der ikke fik en positiv udslusning. Der arbejdes med kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til hvilke problematikker, der syntes at være gennemgående for netop den del af skolens målgruppe.

I det omfang der er udfordringer i forhold til at sikre en positiv udslusning, inddrages elevens UU-vejleder, forældre og andre ressourcepersoner omkring eleven.

Skolens samarbejdsaftaler og udslusningsstatistikker fremgår af skolens hjemmeside.